دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی مواد

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
احمدعلی آماده
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
محمد ابراهیم نیا
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
محمد اردستانی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
کاوه ارزانی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
عبداله افشار
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
محمد رضا افشار مقدم زنجانی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
سعید باغشاهی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
محمد باوند وندچالی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
ناهید پیرهادی تواندشتی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
مرتضی تمیزی فر
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
محمدرضا جهانگیری
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
رضا حقایقی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
علیرضا خدابنده
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
امین خوشنویسان
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
علیرضا عباسی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
حمید عبدلی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
امیررضا فرنیا
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
محمدعلی فقیهی ثانی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
عبدالعلی فیاض
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
حانیه فیاض فر
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
1 2
^